Danh mục quy trình TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Quy định trình tự và cách thức thực hiện  thủ tục  phục hồi danh dự.
Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục  xét, duyệt chính sách hỗ trợ  đối với   học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục  hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo,    học sinh tiểu học, học sinh THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Quy định trình tự và cách thức thực hiện  Thủ tục  Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định trình tự và cách thức thực hiện  Thủ tục  Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định trình tự và cách thức thực hiện  thủ tục  thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng .
Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục  công nhận Ban Vận động thành lập Hội (các Hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã).
Thành lập Hội(09-09-2019)
Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục  thành lập Hội (các Hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã).
Các tin khác