Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;  Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân;  Quyết định số 23/QĐ-STTTT ngày 12/02/2020 về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng năm 2020 như sau:

Các tin khác
Trang sau >>