Hướng dẫn chuyên môn thông tin đối ngoại

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/9/2015 về quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại (TTĐN); Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thực hiện công văn số 02-CV/BCĐ ngày 29/3/2016 của Ban chỉ đạo TTĐN tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động TTĐN, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) báo cáo định kỳ công tác TTĐN trên địa bàn tỉnh như sau:
Trang sau >>