Phòng Công nghệ thông tin 

            1. Chức năng

         Tham mưu và giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin, điện tử (CNTT); Thường trực Hội đồng sáng kiến cơ sở.               

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng tiêu chuẩn ngành

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của tỉnh và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham mưu Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT phù hợp với đặc thù của tỉnh và phù hợp với quy hoạch phát triển CNTT của Quốc gia;

- Tham mưu Giám đốc trình  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham mưu Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn CNTT theo thẩm quyền; Chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại địa phương. Điều phối về công tác ứng cứu sự cố mạng, sự cố máy tính trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối của tỉnh liên kết, phối hợp với các đơn vị trong mạng lưới Ứng cứu sự cố mạng, máy tính quốc gia. Tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng cứu sự cố máy tính và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ định kỳ (6 tháng, năm) và đột xuất theo yêu cầu;

- Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh;

- Tham mưu tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; Hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đãi ngộ, sử dụng cán bộ khoa học chuyên ngành cho địa phương.

2.2. Quản lý nhà nước về doanh nghiệp CNTT

- Tham mưu Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và các khu CNTT, khu công nghiệp phần mềm trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc;

- Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT như quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, chính sách phát triển doanh nghiệp … của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc;

- Theo dõi và hỗ trợ hoạt động của các hội ngành nghề liên quan đến CNTT;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công về CNTT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.3. Quản lý nhà nước về dự án

- Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định về tiêu chuẩn công nghệ, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở trong các dự án CNTT trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến CNTT theo thẩm quyền quản lý được phân cấp;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức triển khai các chương trình, dự án về CNTT đã được phê duyệt, do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

2.4. Hợp tác phát triển

- Tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phát triển và ứng dụng CNTT;

- Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan (trường, viện, cơ quan nghiên cứu) nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực CNTT;

- Tham mưu Giám đốc và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực CNTT;

- Phối hợp tham gia các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực CNTT; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước; Tham gia chuẩn bị nội dung về CNTT để Ban Giám đốc tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế;

 

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.   

3. Liên hệ:  

Phó Trưởng phòng 

Họ và tên: Bế Hải Triều

Điện thoại cơ quan: 0263.3541542

Điện thoại di động: 0982 204466

Email: trieubh@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Xuân Tùng

Điện thoại cơ quan: 0263.3541542

Điện thoại di động: 0948 833011

Email: tungnx@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Họ và tên: Đinh Quốc Huy

Điện thoại cơ quan: 0263.3541542

Điện thoại di động: 0988 868483

Email: huydq.stttt@lamdong.gov.vn