Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 312 /STC-THTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lâm Đồng, ngày  11  tháng  02  năm 2015

V/v: tiếp tục thực hiện chế độ

báo cáo thống kê định kỳ

 

          Kính gửi:

                            - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

             - Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh.                            

Thực hiện Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính và Công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê theo mẫu quy định.

Sau một thời gian triển khai, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh đã quan tâm tổ chức thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê đúng mẫu biểu, đúng thời gian quy định.

Để tiếp tục tổng hợp và báo cáo thông tin cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ Tài chính trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:

1. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đến công tác thống kê và báo cáo tài chính tại đơn vị.

2. Hàng năm, tiến hành tổ chức thu thập, tổng hợp, phản  ánh số liệu đầy đủ, chính xác theo mẫu biểu, lĩnh vực tại văn bản 2023/STC-THTK ngày 04/9/2013 hoặc văn bản 1448/STC-THTK ngày 03/06/2014 (các văn bản hướng dẫn và mẫu biểu chi tiết được đính kèm theo từng đơn vị, được đăng tải tại mục Thống kê Bộ trên trang điện tử Sở Tài chính Lâm Đồng, địa chỉ http://stc.lamdong.gov.vn).

Lưu ý: Đơn vị dự toán cấp 1 chịu trách nhiệm tổng hợp cho đơn vị dự toán cấp dưới của mình quản lý.

3. Thời gian báo cáo :

- Đối với mẫu biểu 06B/TSCĐ-N về giá trị tài sản của đơn vị hành chính sự nghiệp báo cáo trước ngày 25/3 hàng năm.

- Đối các mẫu biểu khác thực hiện báo cáo theo quy định.

4. Phương thức thực hiện báo cáo: Các đơn vị thực hiện báo cáo thống kê theo các biểu mẫu quy định, gửi về Sở Tài chính bằng văn bản và bằng dạng tệp (file) về địa chỉ email thtkstc@lamdong.gov.vn .

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Tin học - Thống kê Sở Tài chính, số điện thoại 0633.823673 để biết và hướng dẫn kịp thời ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh "báo cáo";

- KBNN tỉnh;

- Cục Thuế Tỉnh;

- Cục Thống kê;            

- Chi cục Hải quan Đà Lạt;

- Phòng TC-KH huyện, tp;

- Các phòng: NS, HCSN, Giá, Đầu tư;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, Hương.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Lê Văn Nhân