V/v: tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2016 
File đính kèm :  -  CV41/STC-THTK
                          -  Danh sách 
                          -  Biểu mẫu