CV 274/STC-THTK ngày 03/02/2017 V/v Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ