Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

Sáng ngày 10/9, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ  bí mật nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 15/11/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 trừ các quy định của Luật liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Trên cơ sở kế thừa và luật hóa những quy định còn phù hợp, sửa đổi và bổ sung những quy định còn thiếu, chưa bảo đảm khả thi của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được xây dựng và bố cục thành 5 chương, 28 điều.

Thông qua Hội nghị, cán bộ, công chức được nghe phổ biến về những điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội thông qua so với Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Đó là các quy định liên quan đến: tiêu chí xác định cấp độ mật của bí mật nhà nước; phạm vi bí mật nhà nước; trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước; thẩm quyền quyết định danh mục bí mật nhà nước; đóng dấu độ mật đối với bí mật nhà nước dạng văn bản; về thẩm quyền cho phép in, sao, chụp; phổ biến, nghiên cứu bí mật nhà nước.

Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành trong thời gian tới.