Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã thực hiện nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 (nộp hồ sơ qua mạng) đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên hệ thống dịch vụ công tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

1.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

2.

Kê khai giá

3.

Hiệp thương giá

4.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan, nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước

5.

Quyết định thu hồi tài sản trong trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm A, B, C, D, Đ và E Khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

6.

Đăng ký giá

7.

Quyết định tiêu hủy tài sản công

8.

Xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

9.

Mua quyển hóa đơn (hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịnh thu sung quỹ nhà nước)

10.

Mua hóa đơn lẻ (hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịnh thu sung quỹ nhà nước)

11.

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

12.

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

13.

Quyết định điều chuyển tài sản công

14.

Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục nêu trên, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian gửi nhận hồ sơ, tiết kiệm chi phí đi lại cho các tổ chức, cá nhân, Sở Tài chính hướng dẫn quy trình thực hiện chung đối với 14 thủ tục trên như sau:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công của tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ: https://dichvucong.lamdong.gov.vn (địa chỉ trước đây https://motcua.lamdong.gov.vn).

Bước 2: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có).

Bước 3: Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, cụ thể:

- Chọn mức độ 4, chọn cơ quan Sở Tài chính.

- Chọn thủ tục giải quyết liên quan.

-  Đính kèm đầy đủ bản scan file hồ sơ theo thành phần hồ sơ yêu cầu của thủ tục (các bộ thủ tục gồm thành phần, mẫu biểu hồ sơ đã công khai đầy đủ trên trang Dịch vụ công, địa chỉ https://dichvucong.lamdong.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính, địa chỉ http://stc.lamdong.gov.vn

- Nộp hồ sơ.

Bước 4: Bộ phận Một cửa tiếp nhận, xử lý

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành tiếp nhận, chuyển về phòng chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì tiến hành trả lại cho Khách hàng và yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với những hồ sơ còn thiếu.

- Khi nhận được hồ sơ trả lại, Khách hàng vào hệ thống dịch vụ công, chọn chức năng bổ sung hồ sơ, thực hiện bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại hồ sơ.

Bước 5: Theo dõi quá trình xử lý trên trang dịch vụ công.

Bước 6: Nhận kết quả qua đường bưu điện.