Ban Thường Vụ 
1. Đ/c Lê Văn Nhân - PGĐ - Bí thư Đảng ủy - BTV
2. Đ/c Đoàn Kim Đình - PGĐ - Phó Bí thư Đảng ủy - BTV
3. Đ/c Võ Thăng Long - BTV.