Ban chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 -2022 
1. Đ/c Cù Thị Tuyết Nhung - Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Nhật Hoàng - Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Chí Thanh - UVBCH