Ban chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ 2017 -2019 
1. Đ/c Phạm Đăng Hoàng - Bí thư Chi đoàn
2. Đ/c Cù Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư
3. Đ/c Trần Thị Phương Liên - UVBCH
4. Đ/c Giản Quốc Vinh - UVBCH