Phòng TC-KH huyện Đức Trọng 
Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Đức Trọng
 

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Vinh – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3843461 ; Di động: 063.3703600
            Email:
2. Đồng chí Hồ Xuân Tiến – Phó phòng

            Di động: 063.3903557                
            Email: 
3. Đồng chí Đặng Hồng Ngọc Quỳnh – Phó phòng

            Di động: 0919834781              
            Email: