Phòng TC-KH huyện Đơn Dương 
Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Đơn Dương

 

1. Đồng chí Lê Văn Thọ – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3847416 ; Di động: 063.3505205
            Email: