Phòng TC-KH huyện Di Linh 

Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Di Linh
 

1. Đồng chí Trần Đình Sỹ – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3871631 ; Di động: 063.3915179

            Email:
2. Đồng chí 
Trần Đức Công – Phó phòng

            Di động: 063.3608799
            Email: 
3. Đồng chí Trần Thanh Danh – Phó phòng

            Di động: 0983773029           
            Email: