Phòng TC-KH huyện Đạ Tẻh 

Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Đạ Tẻh
 

1. Đồng chí Lê Cao Đài – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3880342 ; Di động: 0918736473
            Email:

2. Đồng chí 
Phan Bá Thọ – Phó phòng

            Di động: 0918846889
            Email: