Phòng TC-KH Thành Phố Đà Lạt 
Phòng Tài chính - Kế Hoạch Thành phố Đà Lạt

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Trưởng phòng

            Điện thoại: 063.3827094; Di động: 063.3701579

            Email: sonnv@lamdong.gov.vn

2. Đồng chí Phạm Thị Minh – Phó phòng

            Di động: 063.3701699           
            
Email: minhpt@lamdong.gov.vn

3. Đồng chí Đỗ Đức Trung – Phó phòng
            Di động: 063.3701699           
            
Email: trungdd@lamdong.gov.vn

4. Đồng chí Nguyễn Văn Triêm – Phó phòng
            Di động: 0919001045          
            
Email: triemnv@lamdong.gov.vn