Phòng TC-KH huyện Đạ Huoai 

Phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Đạ Huoai
 

1.Đồng chí Phạm Văn Tú – Trưởng phòng

            Di động: 0983874261            
            Email: 
 
2. Đồng chí 
Trần Thị Dũng – Phó phòng

            Di động: 0919177248
            Email: 
3. Nguyễn Thanh Bình - Phó Phòng
            Di động: 0917220262