Thanh Tra Sở 

Số điện thoại 0263.3827484

 Chánh Thanh Tra :               Hồ Ngọc Lợi                         DĐ  0903.008.766       

 Phó Chánh Thanh tra:           Nguyễn Xuân Đức                 DĐ  01679.582.419     

          

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tài chính.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

đ) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Chánh Thanh tra sở. Đồng thời, chủ trì đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra cấp trên, Kiểm toán nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách báo cáo Thanh tra, Kiểm toán nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

i) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

k) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Tài chính.

l) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

m) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.