Văn phòng Sở 
Theo Quyết định 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019, Văn phòng Sở các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành trong công tác: Tài chính, kế toán, kế hoạch, tổng hợp nội bộ; hành chính quản trị; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; quân sự, dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; cải cách hành chính, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; tham mưu thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.

b) Tham mưu, tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác thông tin; công tác thống kê tài chính, ngân sách, giá cả; tiếp nhận quản lý và điều hành hoạt động mạng hạ tầng truyền thông của Sở. Hỗ trợ chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính Lâm Đồng. Xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hệ thống mạng về quản lý ngân sách, quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng khác.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổng hợp

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện quy chế làm việc của cơ quan và các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở;

- Phối hợp với các Phòng chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp giao ban của Sở; các cuộc họp giao ban Khối Tài chính; phục vụ công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính;

- Kiểm soát thể thức văn bản đi của các phòng nghiệp vụ trước khi trình Ban Giám đốc ký;

- Triển khai, hướng dẫn, tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng của Sở và của ngành Tài chính.

b) Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo đúng Luật Cán bộ, công chức, các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định, Thông tư của cấp có thẩm quyền;

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy của Sở Tài chính phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, trình Giám đốc Sở phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng thuộc Sở xây dựng, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các Phòng. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Phòng thuộc Sở;

- Tham mưu xác định nhu cầu về số lượng, chất lượng công chức để đề xuất hướng tuyển dụng công chức phù hợp với nghiệp vụ của Sở Tài chính; tổ chức quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định của Nhà nước;

- Tham mưu thực hiện chính sách cán bộ: Nâng lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đúng chính sách chế độ của Nhà nước, quy chế, quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của Sở hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt;

- Tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn các Phòng thuộc Sở định kỳ đánh giá công chức hàng năm; phối hợp với các Phòng thuộc Sở thực hỉện tốt công tác quy hoạch cán bộ, quản lý cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập;

- Chủ trì và phối hợp với các Phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chính trị, ngoại ngữ, quản lý Nhà nước... cho công chức sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể và Thanh tra Sở xem xét, xác minh và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thực thi công vụ, phẩm chất đạo đức của công chức, người lao động trong Sở theo phân cấp quản lý.

c) Công tác cải cách hành chính

- Chủ trì phối hợp với các Phòng thuộc Sở xây dựng các kế hoạch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo dõi công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở;

d) Công tác Văn thư, lưu trữ, hành chính quản trị, kế toán nội bộ

- Tổ chức tiếp nhận, phân loại, luân chuyển, lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu hồ sơ… của Sở theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kiểm tra tính hợp thức của các văn bản trước khi ban hành. Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu của Sở theo đúng quy định;

- Thực hiện đúng các quy định hiện hành về công tác kế toán nội bộ thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn quỹ hợp pháp khác bao gồm: Lập kế hoạch, dự toán, quyết toán; quản lý và sử dụng kinh phí hành chính sự nghiệp, các loại kinh phí khác được phép thu, chi theo quy định của Nhà nước đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm và hiệu quả;

- Tổ chức tốt công tác lễ tân, chuẩn bị hội nghị, công tác đối ngoại, công tác in ấn công văn, tài liệu, ấn chỉ;

- Quản lý tài sản của cơ quan, lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản cố định theo đúng chế độ quản lý của Nhà nước;

- Đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối trong cơ quan (phòng cháy, chữa cháy; phòng gian, bảo vệ bí mật tài liệu, tài sản...);

- Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc chăm lo đời sống và các hoạt động đoàn thể của công chức, người lao động trong cơ quan;

- Tổ chức quản lý, sử dụng, cấp phát, bán biên lai, ấn chỉ cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

đ) Công tác pháp chế

Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Quy chế hoạt động của Tổ pháp chế thuộc Sở Tài chính.

e) Công tác Tin học và Thống kê

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao;

- Định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác thống kê trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thống kê của Sở Tài chính nói riêng và các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn nói chung;

- Xây dựng kế hoạch trang bị thiết bị tin học; kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị tin học trong Sở; tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho các phòng nghiệp vụ, các Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Tiếp nhận và duy trì hoạt động các thiết bị, hạ tầng và các chương trình ứng dụng do Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao; hướng dẫn, vận hành các chương trình dùng chung phục vụ công tác chuyên môn của ngành Tài chính; thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, trao đổi thông tin trên hệ thống mạng cơ quan Tài chính;

- Thu thập thông tin, thực hiện công tác thống kê, phân tích dự báo từ các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh; công khai số liệu thống kê theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Duy trì chế độ báo cáo thống kê phục vụ công tác tổng hợp đối với các phòng nghiệp vụ thuộc Sở và các phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Quản lý việc cấp, sử dụng mã số có quan hệ ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh;

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng Tài khoản đăng nhập hệ thống Tabmis cơ quan Tài chính;

- Quản lý, đăng tin các bản tin về thông tin chính sách, chế độ tài chính và các tin tức liên quan về tài chính trên Website Sở Tài chính.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.