Phòng Ngân Sách 

Theo Quyết định 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019, Phòng Ngân sách có các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước...thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực tài chính ngân sách:

- Chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách chung về Tài chính - Ngân sách; dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh có phạm vi ảnh hưởng tới các cấp ngân sách của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở;

- Lập kế hoạch dài hạn và trung hạn về ngân sách nhà nước phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước hàng năm;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề án về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia khoản thu của từng cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương cho từng thời kỳ ổn định ngân sách;

- Chủ trì xây dựng văn bản của Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn thể và thành phố, huyện, xã xây dựng dự toán ngân sách và tổ chức điều hành ngân sách hàng năm; thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và tổng hợp tổng quyết toán hàng năm;

- Chủ trì xây dựng các văn bản chỉ đạo chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Tài chính đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách khi có biến động lớn về kinh tế - xã hội (lạm phát, suy giảm kinh tế, thiên tai...) có ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực tài chính - ngân sách;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn về công tác tài chính - ngân sách theo từng lĩnh vực.

b) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách tỉnh hàng năm

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp các chỉ tiêu thu, chi ngân sách hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tham mưu Giám đốc Sở về thảo luận dự toán ngân sách hàng năm với Bộ Tài chính;

- Căn cứ kết quả thảo luận ngân sách hàng năm với Bộ Tài chính, các quy định của Trung ương và của Tỉnh về tài chính - ngân sách, thực hiện:

+ Chủ trì công tác thảo luận chung (thống nhất về nguyên tắc bố trí dự toán ngân sách, thống nhất về thời gian triển khai thảo luận với các đơn vị, thống nhất biểu mẫu tổng hợp ngân sách);

+ Chủ trì thảo luận dự toán ngân sách cấp huyện;

+ Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội;

+ Chủ trì tổng hợp cân đối dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; phương án phân bổ ngân sách tỉnh;

+ Chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo quyết định, các biểu mẫu giao dự toán thu, chi ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Thực hiện công tác nhập dự toán vào hệ thống Tabmis theo quy định của Luật Ngân sách.

c) Tổ chức điều hành ngân sách

- Chủ trì xây dựng các phương án điều hành ngân sách hàng năm; đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách;

- Chủ trì tổ chức thực hiện các cân đối lớn về thu, chi ngân sách; dự thảo các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết;

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách cấp huyện;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách đối với các sở, ngành;

- Chủ trì xây dựng các báo cáo về thu, chi ngân sách tháng, quý và báo cáo đột xuất theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

- Theo dõi, cấp các khoản vay từ ngân sách trung ương, tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho các đơn vị và các cấp ngân sách; Kiểm tra và lập thủ tục cấp phát theo chế độ, quy trình thủ tục hiện hành bằng lệnh chi tiền; tổ chức cấp phát các khoản chi đã ghi trong kế hoạch ngân sách và bổ sung ngoài dự toán cho cấp huyện;

- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính ở cấp huyện và cấp xã;

- Chủ trì tổ chức quản lý các nguồn kinh phí ngân sách Trung ương ủy quyền (nếu có);

- Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp hoàn trả tiền sử dụng đất theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật NSNN và thực hiện thoái trả các khoản thu tiền nhà, đất và thu khác đã nộp ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các Sở, ngành có liên quan để tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định:

+ Tạm ứng hoặc ứng trước ngân sách tỉnh cho các công trình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đang thực hiện và cần phải đẩy nhanh tiến độ hoặc công trình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được xác định thuộc dự toán năm sau, nhưng phải thực hiện ngay trong năm, chưa được bố trí trong dự toán; đồng thời, phối hợp với phòng Tài chính đầu tư cân đối, bố trí vốn để hoàn trả;

+ Khấu trừ tiền ứng trước của các nhà đầu tư để chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất theo quy định;

- Thực hiện thông báo dự toán kinh phí sự nghiệp theo các Quyết định phân bổ vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh cho cấp huyện;  

- Tham mưu Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, kiểm tra về lĩnh vực tài chính - ngân sách; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

d) Tổ chức xây dựng tổng quyết toán ngân sách

- Chủ trì, tổ chức hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các thành phố, huyện thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thẩm tra quyết toán ngân sách huyện, thành phố;

- Chủ trì xây dựng báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước và Hội đồng nhân dân tỉnh, theo quy định;

đ) Tổ chức công khai ngân sách

Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện công khai ngân sách nhà nước; chủ trì tổng hợp và dự thảo quyết định của UBND tỉnh về công khai ngân sách  tỉnh theo đúng quy định.

e) Quản lý các quỹ ngân sách và tài khoản tạm thu, tạm giữ, tài khoản tiền gửi:

- Cân đối bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của các Quỹ tài chính được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Chủ trì theo dõi chung về thu, chi các tài khoản tạm thu, tạm giữ, tài khoản tiền gửi của ngân sách do Sở Tài chính làm chủ tài khoản (không bao gồm tài khoản nội bộ do Văn phòng Sở quản lý). Phối hợp với các phòng chuyên môn được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ quản lý các khoản thu, chi thông qua tài khoản tạm thu, tạm giữ thực hiện đối chiếu số liệu thu, chi và tham mưu phương án sử dụng các khoản tạm thu.

g) Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật và phân công của Lãnh đạo Sở:

- Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của các quỹ theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính Nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định.

h) Về quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương

- Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý nợ công;

- Chủ trì xây dựng các phương án huy động vốn cho ngân sách (nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tại Kho bạc Nhà nước, tạm ứng quỹ dự trữ tài chính, tạm ứng ngân sách Trung ương...);

- Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở, tổng hợp theo dõi tình hình thu, chi ngân sách, quản lý các nguồn vốn vay, trả nợ thuộc ngân sách tỉnh.

i) Phục vụ công tác Thanh tra chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước về NSNN định kỳ hoặc đột xuất. Chủ trì cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu liên quan để phục vụ công tác Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra chuyên ngành về ngân sách nhà nước.

k) Chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của khối huyện và trên địa bàn toàn tỉnh.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.