Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 110/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lâm Đồng, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra

và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính Lâm Đồng

 


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 187/QĐ-STC ngày 09/10/2017 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính Lâm Đồng.

2. Quyết định số 28/QĐ-STC ngày 28/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-STC ngày 09/10/2017 của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo);

- Đảng uỷ Sở;

- Lãnh đạo Sở;

- Như Điều 3;

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp