Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách 
STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1  Tình hình thực hiện
công khai Quyết
toán năm 2016 và
dự toán ngân sách
năm 2018
 2018    1192/STC-NS  

 1192/STC-NS

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20