Quyết toán ngân sách 
STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn;
Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2017
 2019           184/QĐ-UBND
 29/01/2019  184/QĐ-UBND;
QT-2019-N-TT343-77.xls
2 Tình hình thực hiện công khai quyết toán năm 2017  2019    1979/STC-NS   16/8/2019 1979.STC_NS.pdf ;
PL 01, 02.xls;
Von hoan thanh.xlsx
3  Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; 
Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
 2019    2654/QĐ-UBND  20/12/2019 2645_QD_UBND.pdf
QT-2019-N-TT343-77.xls
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20