Dự toán ngân sách STT Tên Báo cáo Năm Báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/ Văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1

Công khai số liệu dự
toán năm 2019

2019

185/QĐ-UBND

29/01/2019

185/QĐ-UBND;

200.STC.NS de nghi CK.pdf;

Trinh HDND tinh.doc ;

DT-2019-N-TT343-77.xls

2 Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn;
Dự toán thu, chi NSĐP;
Phân bổ dự toán NSĐP năm 2019
2018 99/NQ-HĐND 13/12/2018 NQ 99NQ.HDND.pdf

3 Công khai thuyết minh dự toán NS năm 2019 
trình HĐND tỉnh Lâm Đồng
2019 200/STC-NS 23/01/2019 200.STC.NS.pdf

4 Công khai số liệu dự
toán năm 2020
2019 2632/QĐ-UBND 18/12/2019 2632.2020.pdf
DT-2020-N-TT343-77.xls

5 Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn;
Dự toán thu, chi NSĐP;
Phân bổ dự toán NSĐP năm 2020
2019  153/NQ-HĐND 07/12/2019 153.NQ_HDND.pdf
DT-2020-N-TT343-77.xls

6 Dự thảo các văn bản về dự toán NSNN
năm 2020
2019 3031/STC-NS 25/11/2019 3031.STC_NS.pdf
DT-2020-N-TT343-77.xls

7 Tờ Trình về dự toán thu NSNN trên địa bàn;
Dự toán thu, chi NSĐP và Phân bổ
dự toán NSĐP năm 2020
2019 7804/TT-UBND 27/11/2019 7804.TT_UBND.pdf
DT-2020-N-TT343-77.xls

8 Báo cáo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu,
thuyết minh làm căn cứ trình HĐND
tỉnh quyết định dự toán NSĐP và phân bổ 
dự toán NS cấp tỉnh năm 2020
2019 307/BC-UBND 17/12/2019 307 BC_UBND.pdf
Cong khai du toan 2020 307.xls

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20