Công khai số liệu Đầu tư công 

STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Số Nghị quyết/ Quyết định/ văn bản

Ngày công bố

1

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Lâm Đồng

HĐND tỉnh

96/NQ-HĐND

13/12/2018

2

Quyết định về giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

2574/QĐ-UBND

13/12/2018

3

Quyết định về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

173/QĐ-UBND

25/01/2019

4

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2019 cho các nội dung: cấp vốn cho Qũy phát triển quỹ đất của tỉnh, hoàn trả nguồn trái phiếu chính phủ, kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất, đo đạc địa chính, sự án 513

UBND tỉnh

59/QĐ-UBND

11/01/2019

5

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng cho nội dung chuẩn bị đầu tư dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

UBND tỉnh

328/QĐ-UBND

15/02/2019

6

Quyết định về phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2019 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

405/QĐ-UBND

04/3/2019

7

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất năm 2019 bố trí đầu tư một số hạng mục tại Khu công nghiệp Phú Hội

UBND tỉnh

425/QĐ-UBND

06/3/2019

8

Quyết định về phân bổ chi tiết vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

622/QĐ-UBND

21/3/2019

9

Quyết định về phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2019 hỗ trợ phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

623/QĐ-UBND

21/3/2019

10

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng cho nội dung: đầu tư xây dựng hạng mục phá bỏ một đoạn giải phân cách trên nhánh 8, 7, 6, 5 trước cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Lâm Đồng và xây dựng hệ thống thoát nước thải từ chân hàng rào Nhà máy bia Sài Gòn - Lâm Đồng ra sông Đại Bình thuộc Khu công nghiệp Lộc Sơn

UBND tỉnh

626/QĐ-UBND

21/3/2019

11

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn vốn đối ứng Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019

UBND tỉnh

794/QĐ-UBND

10/4/2019

12

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn vốn đối ứng Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019 (lần 2)

UBND tỉnh

1418/QĐ-UBND

01/7/2019

13

Quyết định về giao chi tiết bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

1644/QĐ-UBND

31/7/2019

14

Quyết định về điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn ngân sách địa phương năm 2019 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

1808/QĐ-UBND

26/8/2019

15

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng cho nội dung: bố trí cho các dự án đầu tư công đã hoàn thành còn thiếu vốn và đối ứng cho các dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

2188/QĐ-UBND

09/10/2019

16

Quyết định về điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn ngân sách địa phương năm 2019 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (lần 2)

UBND tỉnh

2189/QĐ-UBND

09/10/2019

17

Quyết định về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 2019 nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

2482/QĐ-UBND

27/11/2019

18

Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

2553/QĐ-UBND

09/12/2019

19

Quyết định về điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn ngân sách địa phương năm 2019 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (lần 3)

UBND tỉnh

2697/QĐ-UBND

26/12/2019

20

Quyết định về phân bổ chi tiết vốn bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

125/QĐ-UBND

21/01/2020

21

Quyết định về giao chi tiết bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh

356/QĐ-UBND

25/02/2020