Lĩnh vực Gia đình 
(Theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

 

THỦ TỤC LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH

1

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

2

278767

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.    

3

278218

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.    

4

278768

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.    

5

278775

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.    

6

278773

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.    

7

278908

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

8

278777

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.    

9

278778

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.    

10

278780

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.    

11

278781

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.    

12

278784

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.    

13

278786

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.