Lĩnh vực Di sản văn hóa 

(Theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

 

THỦ TỤC LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH

1

278826

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

2

278827

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

3

278823

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.   

4

278824

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.   

5

278825

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.   

6

278828

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.   

7

278829

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.   

8

278830

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.   

9

278831

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.   

10

278831

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.   

11

279095

Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.   

12

279096

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.   

13

278821

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.   

14

278822

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.