Liên hệ 
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG
---------------------------------------------------------

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3822141 Fax: (063) 3833086
Email: vp.svh@lamdong.gov.vn; svhttdl@lamdong.gov.vn