Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng 
Tải Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2018: Quyết định số 173/QĐ-SVHTTDL