Quyết định công bố dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng 

Tải Quyết định công bố dự toán ngân sách năm 2019: QĐ số 45/QĐ-SVHTTDL