UBND huyện 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

UBND huyện Đam Rông

Điện thoại: 0263.3616040

Email: ubnddamrong@lamdong.gov.vn

Bùi Văn Hởi

Chủ tịch

0919075233

hoibv@lamdong.gov.vn

Trần Đức Tâm

P. Chủ tịch

0913720125

tamtd@lamdong.gov.vn

Liêng Hót Ha Hai

P. Chủ tịch

0263.3707521

hailhh@lamdong.gov.vn