Huyện ủy 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huyện ủy Đam Rông

Điện thoại: 0263.3698206

Email: hudamrong@lamdong.gov.vn

Trần Minh Thức

Bí thư

01258116269

thuctm@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Lộc

P. Bí thư

0914396969

 

Đa Cắt K’Hương

P. Bí thư

0908962748

huongdck@lamdong.gov.vn

Văn phòng

Điện thoại: 0263.3698026

Email: vphudamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Thành

Chánh VP

0263.3907099

thanhnvdr@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thiện Chí

P. Chánh VP

0263.3707508

chint@lamdong.gov.vn

Phạm Văn Diên

P. Chánh VP

0263.3507255

 

Ban Tổ chức

Điện thoại: 0263.3698106

Email: btcdamrong@lamdong.gov.vn

Khổng Hữu Kiên

Trưởng ban

0263.3707787

kienkh@lamdong.gov.vn

Long Dưng Ha Bang

P. Trưởng ban

0263.3764400

bangldh@lamdong.gov.vn

Trần Thanh Ba

P. Trưởng ban

0263.3707985

batt@lamdong.gov.vn

Ủy ban Kiểm tra

Điện thoại: 0263.3698208

Email: ubktdamrong@lamdong.gov.vn

Đào Đức Oai

Chủ Nhiệm

0263.3764356

oaidd@lamdong.gov.vn

Cil Pam Ha Lan

P.Chủ Nhiệm

01695782109

lancph@lamdong.gov.vn

Trương Văn Sáng

P.Chủ Nhiệm

0905540944

sangtv@lamdong.gov.vn

Ban Dân vận

Điện thoại: 0263.3698209

Email: bdvdamrong@lamdong.gov.vn

Trưởng ban

Nguyễn Thị Tuyết

P. Trưởng ban

02633707848

tuyetnt@lamdong.gov.vn

Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0263.3698210

Email: btgdamrong@lamdong.gov.vn

Lê ích Nghĩa

Trưởng ban

0263.3507686

nghiali@lamdong.gov.vn

Trần Phước Mênh

P. Trưởng ban

02633.509909