Quyết định 2545/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng