Quyết định 2348/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tình Lâm Đồng Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020