Giới thiệu 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : TRẦN ĐÌNH SỸ

- Chức vụ : Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại :  0633951179

- Email : sytd@lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : TRẦN ĐỨC CÔNG

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 

- Email : congtd@lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên :  TRẦN NHẬT THI

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại :  

- Email :   @lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : LÂM THỊ PHƯỚC LINH

- Chức vụ : Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 063 3.871.749

- Email : linhltp@lamdong.gov.vn