danh bạ thư điện tử huyện 

Phòng VHTT huyện Di Linh

vhttdilinh@lamdong.gov.vn

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tam Hiệp

ctylntamhiep@lamdong.gov.vn

Chi bộ Trường PTDT Nội trú Di Linh

cbdtntdilinh@lamdong.gov.vn

Đội thanh tra xây dựng huyện Di Linh

dttxddilinh@lamdong.gov.vn

Văn Phòng đăng ký QSDĐ huyện Di Linh

vpdkqsdddilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Y tế huyện Di Linh

ytdilinh@lamdong.gov.vn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Di Linh

ttbdctdilinh@lamdong.gov.vn

Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Di Linh

ttdskhhgddilinh@lamdong.gov.vn

Trung tâm QL và KT công trình công cộng huyện Di Linh

ttqlktctccdilinh@lamdong.gov.vn

Ban quản lý Bến xe huyện Di Linh

bqlbxdilinh@lamdong.gov.vn

Ban quản lý Chợ Di Linh

bqlcdilinh@lamdong.gov.vn

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh

ttptqddilinh@lamdong.gov.vn

Ban quản lý rừng Hòa Bắc-Hòa Nam huyện Di Linh

bqlrhbhndilinh@lamdong.gov.vn

Ban quản lý rừng Tân Thượng huyện Di Linh

bqlrttdilinh@lamdong.gov.vn

Kho bạc Nhà nước huyện Di Linh

kbnndilinh@lamdong.gov.vn

Chi cục Thống kê huyện Di Linh

cctkdilinh@lamdong.gov.vn

Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh

ttnndilinh@lamdong.gov.vn

Trung Tâm Văn hóa-Thể thao huyện Di Linh

ttvhttdilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Nông nghiệp huyện Di Linh

nndilinh@lamdong.gov.vn

Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp huyện Di Linh

bqldalndilinh@lamdong.gov.vn

Trung tâm Y tế huyện Di Linh

ttytdilinh@lamdong.gov.vn

UBND Xã Tam Bố

ubndtambo@lamdong.gov.vn

UBND Xã Gia Hiệp

ubndgiahiep@lamdong.gov.vn

UBND Xã Đinh Lạc

ubnddinhlac@lamdong.gov.vn

UBND Xã Tân Nghĩa

ubndtannghia@lamdong.gov.vn

UBND Xã Gung Ré

ubndgungre@lamdong.gov.vn

UBND Xã Bảo Thuận

ubndbaothuan@lamdong.gov.vn

UBND Xã Liên Đầm

ubndliendam@lamdong.gov.vn

UBND Xã Đinh Trang Hòa

ubnddinhtranghoa@lamdong.gov.vn

UBND Xã Hòa Ninh

ubndhoaninh@lamdong.gov.vn

UBND Xã Hòa Nam

ubndhoanam@lamdong.gov.vn

UBND Xã Hòa Trung

ubndhoatrung@lamdong.gov.vn

UBND Xã Hòa Bắc

ubndhoabac@lamdong.gov.vn

UBND Xã Tân Châu

ubndtanchau@lamdong.gov.vn

UBND Xã Đinh Trang Thượng

ubnddinhtrangthuong@lamdong.gov.vn

UBND Xã Tân Thượng

ubndtanthuong@lamdong.gov.vn

UBND Xã Tân Lâm

ubndtanlam@lamdong.gov.vn

Ban bien tap Trang thong tin DT huyen Di Linh

bbtdilinh@lamdong.gov.vn

UBND Xã Sơn Điền

ubndsondien@lamdong.gov.vn

UBND Xã Gia Bắc

ubndgiabac@lamdong.gov.vn

UBND Thị Trấn Di Linh

ubndttdilinh@lamdong.gov.vn

Thanh tra huyện Di Linh

ttdilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Dân tộc huyện huyện Di Linh

dtdilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Giáo dục huyện Di Linh

gddilinh@lamdong.gov.vn

Phòng LĐTBXH huyện Di Linh

ldtbxhdilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Di Linh

kthtdilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Nội vụ huyện Di Linh

nvdilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh

tnmtdilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Tư Pháp huyện Di Linh

tpdilinh@lamdong.gov.vn

Viện kiểm sát huyện Di Linh

vksdilinh@lamdong.gov.vn

Chi cục Thi hành án huyện Di Linh

ccthadilinh@lamdong.gov.vn

Tòa án huyện Di Linh

tadilinh@lamdong.gov.vn

Trung tâm hướng nghiệp huyện Di Linh

tthndilinh@lamdong.gov.vn

Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN huyện Di Linh

ubmttqdilinh@lamdong.gov.vn

Liên đoàn lao động huyện Di Linh

ldlddilinh@lamdong.gov.vn

Hội Phụ nữ huyện Di Linh

hpndilinh@lamdong.gov.vn

Huyện Đoàn huyện Di Linh

hddilinh@lamdong.gov.vn

Hội Nông dân huyện Di Linh

hnddilinh@lamdong.gov.vn

Hội Cựu Chiến binh huyện Di Linh

hccbdilinh@lamdong.gov.vn

Hội chữ thập đỏ huyện Di Linh

hctddilinh@lamdong.gov.vn

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Di Linh

tckhdilinh@lamdong.gov.vn