Danh sách lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN

 

Số TT

Đơn vị

Họ và Tên

Chức vụ

01

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Hà Văn Thạnh

Trưởng phòng

Trần Thị Hoa

Phó trưởng phòng

Vũ Quang Huy

Phó trưởng phòng

02

Phòng Nội vụ

Đới Ngọc Văn

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Khánh

Phó trưởng phòng

03

Phòng Y tế

Vũ Hải Lý

Trưởng phòng

Đào Văn An

Phó trưởng phòng

04

Phòng Văn hóa và Thông tin

Đinh Duy Truyền

Trưởng phòng

Phạm Thị Yến

Phó trưởng phòng

05

Phòng Dân tộc

Lê Văn Lượng

Trưởng phòng

K’Lào

Phó trưởng phòng

06

Phòng Tư pháp

Lê Xuân Trường

Trưởng phòng

07

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Hàn Văn Chúc

Trưởng phòng

Võ Văn Vỹ

Phó trưởng phòng

Tạ Công Khắc

Phó trưởng phòng

08

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phan Đình Đồng

Trưởng phòng

Phạm Việt Thắng

Phó trưởng phòng

Nguyễn Phước Bảo Cường

Phó trưởng phòng

09

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trần Công Hùng

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Danh

Phó trưởng phòng

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Viết Hùng

Trưởng phòng

Trần Văn Chiến

Phó trưởng phòng

11

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Vũ Hồng Long

Trưởng phòng

Đặng Văn Khá

Phó trưởng phòng

12

Văn phòng HĐND&UBND

Vũ Đức Nhuần

Chánh Văn phòng

Vũ Văn Phòng

Phó chánh văn phòng

Nguyễn Thanh Hà

Phó chánh văn phòng

Vũ Quang Anh

Phó chánh văn phòng