Danh sách lãnh đạo HĐND-UBND huyện 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HĐND-UBND HUYỆN DI LINH

A. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

A. LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

1

Nguyễn Canh

Chủ tịch HĐND huyện

canhng@lamdong.gov.vn

2

Phạm Hồng Ngoại

Phó Chủ tịch HĐND huyện

ngoaiph@lamdong.gov.vn

3

Đoàn Văn Bông

Phó Chủ tịch HĐND huyện

bongdv@lamdong.gov.vn

4

Lâm Hải Tuấn

Phó Ban Pháp chế

tuanlh@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Huy Thành

Phó Ban Kinh tế - Xã hội

thanhnh.dilinh@lamdong.gov.vn

6

K'Gẹo

Phó Ban Dân tộc

kgeo@lamdong.gov.vn

 

B. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1

Trần Đình Sỹ

Chủ tịch UBND huyện

sytd@lamdong.gov.vn

2

Trần Đức Công

Phó Chủ tịch UBND huyện

congtddl@lamdong.gov.vn

3

Trần Nhật Thi

Phó Chủ tịch UBND huyện

thitn@lamdong.gov.vn

4

Lâm Thị Phước Linh

Phó Chủ tịch UBND huyện

linhltp@lamdong.gov.vn

 

C. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

1

Vũ Đức Nhuần

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

nhuanvd@lamdong.gov.vn

2

Vũ Quang Anh

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

anhvq@lamdong.gov.vn

3

Vũ Văn Phòng

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

phongvv@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

hant.dl@lamdong.gov.vn

 

 Các tin khác