Văn phòng HĐND & UBND 

1. Thông tin cơ quan:

- Văn phòng HĐND và UBND huyện Di Linh

- Địa chỉ: Số 41, Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

- Số điện thoại: 02633.870.365; Fax: 02633.870.365.

2. Thông tin lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và Tên

Lĩnh vực phụ trách

1

Vũ Đức Nhuần

Chức vụ: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email: nhuanvd@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

2

Vũ Văn Phòng

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email: phongvv@lamdong.gov.vn

Phụ trách công tác quản trị hành chính và hoạt

động khối văn hóa -xã hội.

3

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Emai: hant.dilinh@lamdong.gov.vn

Phụ trách công tác tổng hợp.

4

Vũ Quang Anh

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email: anhvq@lamdong.gov.vn

Phụ trách công tác nội chính, kiêm Trưởng ban tiếp công dân huyện.

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan (ban hành tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh).


Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Di Linh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; kiểm soát thủ tục hành chính; ngoại vụ; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luât; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; lĩnh vực ngoại vụ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức liên quan trong từng thời gian nhất định.

2. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

3. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc chuẩn bị các loại văn bản (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng- an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến trong quá trình soạn thảo các văn bản đó để Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

4. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, in sao, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật. Thực hiện gửi các văn bản chỉ đạo điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đến Ban biên tập để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện.

5. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo mối quan hệ phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Di Linh, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Hội, Đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quần chúng, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các cơ quan của Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; các cuộc họp và làm việc, kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân.

7. Quản lý con dấu của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định hiện hành.

8. Trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết và nhận kết quả trả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

9. Về kiểm soát thủ tục hành chính

a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ cho phù hợp;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

10. Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện theo quy định. Tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; thực hiện những quyền hạn, nhiệm vụ của người tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị các kế hoạch, các điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác tiếp công dân của Hội đồng tiếp công dân huyện.

11. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác ngoại vụ.

12. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kịp thời, hiệu quả.

13. Quản lý tổ chức, đội ngũ cán bộ công chức, người lao động, kinh phí, tài sản, phương tiện được giao theo đúng quy định; quản lý các phòng họp, hội trường, trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng và các công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lao động hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khác.

a) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

b) Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách và theo dõi hoạt động một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có các bộ phận chuyên môn, giúp việc, phục vụ do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp, bố trí đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao. Ngoài ra để đảm bảo cho hoạt động phục vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.