Phòng Văn hoá Thông tin 

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa & Thông tin

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo- TT Di Linh – H. Di Linh

Điện thoại: 0633.870413

Email: vhttdilinh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

- Đinh Duy Truyền

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: truyendd@lamdong.gov.vn

- Phạm Thị Yến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: yenpt@lamdong.gov.vn

3. Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí và chức năng

            1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo qui định của pháp luật.

            2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

            2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin, truyền thông; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Di Linh và các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, truyền thông theo qui định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

            7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc các lĩnh vực về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh, truyền hình.

9. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.       

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo qui định của pháp luật.

12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

14. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo qui định của pháp luật.

            15. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

17. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh.

18. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh.

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

            1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

            a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

            b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng;

            c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành và theo qui định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế

a) Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh được cấp có thẩm quyền giao;

            b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Di Linh ban hành quy định phân công nhiệm vụ, bố trí công chức, người lao động phù hợp với chức danh, chuyên môn, vị trí việc làm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

            3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi Quy định cho phù hợp, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Di Linh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.