Phòng Tài chính Kế hoạch 

1.Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Phòng Tài Chính- KH

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo- TT Di Linh – H. Di Linh

Điện thoại: 0633.765506

Email: tckhdilinh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

- Trần Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: hungtc@lamdong.gov.vn

- Nguyễn Thanh Danh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: danhnt@lamdong.gov.vn

3. Chức năng nhiệm vụ:

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỬC NĂNG

Điều 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Di Linh là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Di Linh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Di Linh thưc hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Di Linh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện Di Linh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.                   

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Lĩnh vực tài chính

1.      Trình ủy ban nhân dân huyện Di Linh ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

2.      Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

3.      Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện Di Linh, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình ủy ban nhân dân huyện Di Linh dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

4.      Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách các xã, thị trấn phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

5.      Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền các xã, thị trấn tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện Di Linh.

6.     Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7.     Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện Di Linh quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách các xã, thị trấn; lập quyêt toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Di Linh và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách các xã, thị trấn) báo cáo ủy ban nhân dân huyện Di Linh để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Di Linh phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

8.     Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình ủy ban nhân dân huyện Di Linh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

9.     Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

10.     Quản lý giá theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tô chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

11.     Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

12.     Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với ủy ban nhân dân huyện Di Linh và Sở Tài chính.

13.     Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp ủy ban nhân dân huyện Di Linh giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

14.     Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân huyện Di Linh.

15.     Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện Di Linh và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

1.      Trình ủy ban nhân dân huyện Di Linh:

- Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt.

-    Ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2.      Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Di Linh các chương trình danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Di Linh.

3.      Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê dụyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4.      Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư các xã, thị trấn.

5.      Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và dđánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6.        Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

-    Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

-     Phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác của huyện tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

-    Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7.      Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân huyện Di Linh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8.       Tố chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

9.      Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

10.       Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện Di Linh và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỐ CHỨC VÀ BIÊN CH

Điều 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Di Linh có Trưởng phòng và không quá 02 (hai) Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

1.   Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân huyện Di Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

2.   Các Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành hoạt động của Phòng;

3.   Các Phó trưởng phòng và công chức chuyên môn của Phòng phải tuân thủ sự phân công công việc của Trưởng phòng và chấp hành các quy định của pháp luật về công chức nhà nước.

4.   Trong số các lãnh đạo Phòng (Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng) phải có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính; 01 người được phân công phụ trách về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

5.   Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Di Linh quyết định theo quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định.

Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đổi với Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch do ủy ban nhân dân huyện Di Linh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của huyện Di Linh được ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đông giao.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức phù hợp và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ công chức của Phòng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung  cho phù hợp thì Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp cùng với Trưởng phòng Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Di Linh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.