Thông tin Lãnh đạo 

I. THƯỜNG TRC HĐND HUYN

Địa ch mail

 Nguyễn Canh

Bí Thư Huyn y, Ch tch HĐND huyn

canhng@lamdong.gov. vn

Đoàn Văn Bông

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

bongdv@lamdong.gov.vn

Phm Hng Ngoi

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

ngoaiph@lamdong.gov.vn

II. CÁC BAN HĐND HUYỆN

Địa chỉ mail

Hà Văn Duyên

UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện

duyenhv@lamdong.gov.vn

Lê Hồng Phong

UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

phonglhdl@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Bính

UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Trưởng ban dân tộc HĐND huyện

binhnvdl@lamdong.gov.vn

Nguyễn Huy Thành

Phó trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện

thanhnh.dilinh@lamdong.gov.vn

Lâm Hải Tuấn

Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện

tuanlh@lamdong.gov.vn

K'Gẹo

Phó trưởng ban dân tộc HĐND huyện

kgeo@lamdong.gov.vn

III. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

Địa chỉ mail

Vũ Đức Nhuần

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

nhuanvd@lamdong.gov.vn

Vũ Văn Phòng

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

phongvv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

hant.dilinh@lamdong.gov.vn

Vũ Quang Anh

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

anhvq@lamdong.gov.vn