Quy chế tiếp dân 
New Page 1

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 của UBND huyện Đạ Tẻh)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nội quy này quy định về trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ, hành vi, thời gian trực tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Đạ Tẻh; của cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện (Ban Tiếp công dân huyện); của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2. Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức; người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện phải: Tôn trọng pháp luật; có thái độ văn minh, lịch sự, lắng nghe, không to tiếng; nghiêm túc chấp hành Nội quy này.

4. Mọi hành vi gây mất an ninh, trật tự, gây thiệt hại tài sản Trụ sở Tiếp công dân huyện, an toàn cho người tiếp công dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

1. Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện có các quyền sau đây:

a) Gửi đơn hoặc trực tiếp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

b) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

c) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

d) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

e) Được yêu cầu nhận thông tin về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

g) Người khiếu nại có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện việc khiếu nại;

h) Có quyền yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ người tố cáo;

i) Rút khiếu nại, tố cáo (Nếu có căn cứ), kiến nghị, phản ánh.

2. Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân; giữ trật tự nơi công sở;

c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

e) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của người tiếp công dân;

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của

mình.

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

1. Trách nhiệm của người tiếp công dân

a) Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức hoặc phù hiệu theo quy định;

b) Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn và trình bày rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc;

c) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trực tiếp (không có đơn) thì hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết đơn hoặc cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân ghi chép lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản ghi chép;

d) Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn hoặc ghi chép đầy đủ các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà công dân trình bày;

e) Nếu vụ việc không thuộc phạm vi tiếp nhận, xử lý của Trụ sở Tiếp công dân thì hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

g) Giải thích, hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành pháp luật; kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền;

h) Yêu cầu người vi phạm Nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Từ chối tiếp công dân, không tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong các trường hợp sau:

a) Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

b) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân hoặc có hành vi khác vi phạm Nội quy tiếp công dân;

c) Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc, nội dung đã giải quyết, trả lời đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài;

d) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

IV. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

1. Đối với người tiếp công dân

a) Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;

c) Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

2. Đối với công dân

a) Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng, trật tự Trụ sở Tiếp công dân huyện;

b) Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, tổ chức, người tiếp công dân, người thi hành công vụ;

d) Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại Trụ sở tiếp công dân huyện (Ban Tiếp công dân huyện);

e) Vi phạm Nội quy tiếp công dân, pháp luật Tiếp công dân .

V. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

1. Thời gian tiếp công dân thường xuyên vào những ngày làm việc trong

tuần.

- Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Hàng tháng Thường trực HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện sẽ trực tiếp công dân định kỳ một tháng 03 ngày (thời gian, thành phần cụ thể sẽ thông báo hàng tháng).

VI. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM

1. Người tiếp công dân vi phạm Nội quy tiếp công dân thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;

2. Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vi phạm Nội quy tiếp công dân sẽ bị lập biên bản, bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo mức độ vi phạm; nếu gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

VII. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, người tiếp dân, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện chịu trách nhiệm chấp hành và thực hiện Nội quy này./.