Giới thiệu 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN ĐẠ TẺH

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : BÙI VĂN HÙNG

- Chức vụ : Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 0633.881333

- Di động : 0918.093948

- Email : bvhung@lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : LÊ MẬU TUẤN

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 0633.880476

- Di động : 0919.100.070

- Email : TuanLM@lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : TỐNG GIANG NAM

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 0633.880332

- Di động : 0917.545.345

- Email : namtg@lamdong.gov.vn