Văn phòng HĐND & UBND 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan : Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Địa chỉ : Thôn 1B– TT Đạ Tẻh – Đạ Tẻh – Lâm Đồng

- Điện thoại : 0633 880 348

- Email: vpubnddateh@lamdong.gov.vn 


II. DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

01

VŨ THÀNH NAM

- Điện thoại : 0633.880.568

- Di động : 0918.736.443

- Email : namvt@lamdong.gov.vn

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

02

LÊ THANH HẢI

- Điện thoại : 0633.949007

- Di động :     

- Email : hailt@lamdong.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

03

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC

- Điện thoại : 0633.949008

- Di động :    0913.193.226

- Email : ngocnta@lamdong.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

III. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Vị trí và chức năng:

Văn phòng HĐND&UBND huyện Đạ Tẻh là cơ quan tham mưu – tổng hợp thuộc UBND huyện Đạ Tẻh. Văn phòng HĐND&UBND chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của UBND huyện Đạ Tẻh ; Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng HĐND&UBND tỉnh Lâm Đồng. Làm công tác tham mưu giúp HĐND&UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực : 

1.1 – Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND&UBND và thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

1.2 – Tổ chức các hoạt động của UBND huyện và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính Nhà nước ; giúp Chủ tịch UBND huyện điều hành, phối hợp hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND&UBND các xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch huyện ; Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND&UBND huyện Đạ Tẻh ; Tham mưu cho UBND huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng.

2. Nhiệm Vụ :

2.1 – Trình UBND huyện ký, ban hành các văn bản quy phạm pháp Luật thuộc thẩm quyền của UBND huyện, các văn bản chỉ đạo thuộc chức năng quản lý Nhà nước của cấp huyện về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, của cấp trên.

2.2 – Xây dựng và trình UBND huyện kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, hàng tháng về công tác quản lý, điều hành của UBND huyện.

2.3 – Tổng hợp thông tin kịp thời các tình hình để báo cáo phản ánh cho Thường trực HĐND&UBND để chỉ đạo, đồng thời tham mưu đề xuất với Thường trực HĐND&UBND để chỉ đạo, xử lý, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của HĐND&UBND huyện theo quy định của pháp Luật.

2.4 – Giúp UBND huyện trong việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện các văn bản như : Nghị quyết, Quyết định … của cấp trên, của HĐND&UBND huyện Đạ Tẻh ban hành.

2.5 – Chịu trách nhiệm phát hành và quản lý các văn bản đi, đến của HĐND&UBND theo đúng quy định hiện hành ; tham mưu cho UBND huyện xử lý các văn bản đến trong ngày và các văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, trái với pháp luật của các phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định của pháp luật.

2.6 – Tham mưu, giúp Thường trực HĐND & UBND huyện về công tác giao tiếp, đối ngoại ; Làm cầu nối giữa HĐND&UBND huyện Đạ Tẻh với cấp trên, ngang cấp và dưới cấp, các đơn vị hữu quan và công dân.

2.7 – Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng hàng tháng, quý trên địa bàn huyện Đạ Tẻh với Thường trực HĐND&UBND huyện và cơ quan cấp trên.

2.8 – Chuẩn bị các văn bản, để phục vụ các cuộc họp, làm việc, của Thường trực HĐND&UBND huyện.

2.9 – Phối hợp các ngành chức năng tham mưu, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến An ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

2.10 – Quản lý lao động, đảm bảo mọi nhu cầu hoạt động của HDND&UBND huyện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, quản lý vật tư, tài sản cơ quan.

2.11 – Phụ trách công tác thi đua – khen thưởng – kỷ luật của UBND huyện Đạ Tẻh.

3. Quyền hạn :

3.1 – Văn phòng HĐND&UBND huyện Đạ Tẻh là cơ quan trực tiếp tham mưu, tổng hợp của HĐND&UBND huyện, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản theo Quy định của pháp luật ; Được thừa lệnh ký, đóng dấu các văn bản thông thường thuộc thẩm quyền của UBND huyện khi được sự ủy quyền của UBND và Chủ tịch UBND huyện.

3.2 – Được dự họp các cuộc họp của HĐND&UBND huyện, để bàn về tổ chức, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn huyện.

3.3 – Được thừa lệnh hoặc ủy quyền của Thường trực UBND huyện để truyền đạt đôn đốc, nhắc việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan hữu quan có liên quan trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

3.4 – Chịu trách nhiệm quản lý và phụ trách bộ phận cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”  theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ; tiếp nhận và trả kết quả theo quy định hiện hành đối với các tổ chức, công dân đến quan hệ công tác.

Ngoài những quyền hạn nêu trên,  Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Tẻh còn có thể có một số quyền hạn khi được Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh ủy quyền.