Thanh tra huyện 

1. Thông tin cơ quan:
Tên cơ quan:    THANH TRA HUYỆN ĐẠ TẺH
Địa chỉ:            Tổ dân phố 5c - TT Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:        0633 880 385, 0633 880 176
Email: thanhtradateh@lamdong.gov.vn

 

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông Nguyễn Đức Dũng

Chánh thanh tra

Điện thoại: 0949 009 789

Email: Dungnd@lamdong.gov.vn

-Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của cơ quan Thanh tra huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định  pháp luật.

-Chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai, thực hiện công việc của các phó Chánh thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra và cán bộ, công chức. Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra huyện và các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra huyện.

-Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan.

2

Bà Nguyễn Thị Quế

Phó chánh thanh tra

Điện thoại: 

Email: quent@lamdong.gov.vn 

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Chánh thanh tra về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tham mưu cho Chánh Thanh tra tổ chức thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định tại Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Đề xuất và giúp Chánh thanh tra tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tiếp dân, xét giải quyết khiếu nại - tố cáo theo sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

- Tổ chức thực hiện các công việc về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch công tác của Thanh tra huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo việc thẩm tra, xác minh các đơn khiếu nại, tố cáo do UBND huyện giao và đề xuất với Chánh thanh tra huyện hướng kết luận, kiến nghị, xử lý khi kết thúc việc kiểm tra, xác minh các khiếu nại, tố cáo và ký các văn bản giải quyết về khiếu nại, tố cáo do Chánh thanh tra huyện ban hành theo sự ủy quyền của Chánh thanh tra huyện.

- Tham gia tiếp dân tại phòng tiếp dân của Hội đồng tiếp dân huyện theo lịch tiếp dân định kỳ.

- Giúp Chánh thanh tra dự thảo và xây dựng báo cáo công tác của cơ quan Thanh tra, theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và một năm.

- Giúp Chánh thanh tra huyện tổ chức việc phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các ban thanh tra nhân dân ở cơ sở, phối hợp với Hội nông dân huyện trong giải quyết Khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân.

- Trực tiếp làm Trưởng đoàn thanh tra đột xuất, theo đề xuất của Chánh thanh tra đối với những cuộc thanh tra do chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Xây dựng Báo cáo và tham mưu xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra.

- Giúp Chánh thanh tra theo dõi, điều hành kinh phí hoạt động cơ quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đối với những vấn đề lớn phải xin ý kiến Chánh thanh tra trước khi tiến hành chi.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh thanh tra huyện giao.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

3.1. Vị trí, chức năng:
- Thanh tra huyện Đạ Tẻh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Thanh tra huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tải khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

- Về Thanh tra:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

+ Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

+  Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao;

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

+ Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khi được giao;

+ Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết nhưng có vi pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Về phòng, chống tham nhũng:

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện;

+ Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;

+ Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

+ Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

- Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra tỉnh.

- Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và Ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật./.