Phòng Y tế 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Phòng Y tế huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: TDP 1A- TT Đạ Tẻh – huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.883.009

Email: ytdateh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông: Nguyễn Mạnh Việt

Phụ trách phòng

Điện thoại: 

Email:VietNM@lamdong.gov.vn

Tham mưu UBND huyện QLNN về lĩnh vực Y dược tư nhân và kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Phòng Y tế huyện Đạ Tẻh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Tẻh. Có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

+ Các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

+ Biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

- Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và Ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân huyện giao và theo quy định của pháp luật./.