Phòng Văn hoá và Thông tin 
New Page 1

1. THÔNG TIN CƠ QUAN:

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: TDP 1B – Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.880.132

Email: vhttdateh@lamdong.gov.vn

 

2. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:


TRƯỞNG PHÒNG

- Họ và tên : TRẦN VIẾT DANH

           - Chức vụ : Trưởng phòng

           - Di động : 0947.838.803

  - Email : danhtv@lamdong.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đạ Tẻh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh. Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng. 

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

* Về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

6. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

* Về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

7. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

8. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn huyện Đạ Tẻh theo quy định của pháp luật.

9. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Thực hiện công tác thống kê thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đạ Tẻh có 01 Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng;

1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng

2. Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Biên chế: số biên chế hành chính hàng năm của Phòng Văn hóa và Thông tin do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

5. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ

* Chế độ làm việc:

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đạ Tẻh làm việc theo chế độ thủ trưởng; các bộ phận và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình công tác.

3. Định kỳ tổ chức họp lãnh đạo Phòng và tập thể cán bộ, công chức để đánh giá và triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả.

* Quan hệ công tác:

1. Đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng: Phòng Văn hóa thông tin huyện chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và công tác khác liên quan đến các ngành của cấp trên.

2. Đối với UBND huyện Đạ Tẻh: Phòng VHTT huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện. Định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm) và đột xuất phải báo cáo kết quả công tác đã triển khai và kế hoạch nhiệm vụ mới để UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

3. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn để tham mưu cho UBND huyện giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng theo đúng quy định của pháp luật./.