Phòng Tư pháp 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Tư pháp huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ:         TDP 1 B, TT Đạ Tẻh

Điện thoại:     0633.880.390

Email:            tpdateh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

 

01

 

 

Bà Nhữ Thị Thanh Hương

Trưởng phòng

Điện thoại: 0633.604.540

                 0907.058.083

                 0966.734.268

Emai: huongntt@lamdong.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng

- Trực tiếp phụ trách, giải quyết công tác:

+ Chỉ đạo, điều hành Phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng theo quy định của pháp luật và các công việc do các cấp lãnh đạo giao.

+ Trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác, Trưởng Phòng chỉ đạo thực hiện công tác: Văn bản, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của Huyện theo yêu cầu của lãnh đạo huyện; chỉ đạo, theo dõi việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, kinh phí hoạt động của Phòng Tư pháp theo khoán chi hành chính.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động.

 

 

 

02

 

 

 

Ông Đỗ Bằng An

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 

Emai: andb@lamdong.gov.vn

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng trong lĩnh vực được phân công. Được Trưởng phòng ủy quyền giải quyết, chỉ đạo, điều hành công việc khi Trưởng phòng đi vắng và có trách nhiệm báo cáo kết quả công việc đã điều hành.

- Trực tiếp phụ trách công tác: Văn bản, xử lý vi phạm hành chính, hộ tịch, chứng thực theo quy định hiện hành…, xây dựng dự thảo báo cáo, kế hoạch của Phòng và của UBND huyện mà Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu, trừ những trường hợp Trưởng phòng trực tiếp thực hiện.

- Báo cáo Trưởng phòng những công việc vượt quá thẩm quyền giải quyết; báo cáo nội dung và kết quả các Hội nghị, cuộc họp mà Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền tham dự.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện giao nhưng phải báo cáo Trưởng phòng về thời gian, nội dung thực hiện công việc khi Trưởng phòng yêu cầu.

- Phụ trách, theo dõi công tác quản lý Nhà nước về Tư pháp tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

3.1. Chức năng, nhiệm vụ.

Phòng Tư Pháp huyện Đạ Tẻh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

 Phòng Tư Pháp huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng. 

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 

*Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;

Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

* Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư Pháp. 

* Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

Giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ban hành;

Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình cấp thẩm quyền xem xét, đình chỉ, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

* Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt;

Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện;

Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;

Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

* Về chứng thực:

Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật. 

* Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;

Giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình). 

* Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và Ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân huyện giao và theo quy định của pháp luật.