Phòng Tài chính Kế hoạch 

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan:                 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ:                         Tổ dân phố 1B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:                    0633.880.342

Email:                           tckhdateh@lamdong.gov.vn

 

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng phòng

ĐT: 0979540202

Email: Minhnh@lamdong.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ mọi hoạt động chung của đơn vị; trực tiếp chỉ đạo và điều hành công tác tổ chức, tài chính, chi tiêu nội bộ, công tác tài chính kế toán tổng hợp; tài chính kế toán đơn vị các khối Đảng, đoàn thể và khối quản lý hành chính nhà nước, khối sự nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và khối xã, thị trấn; công tác quản lý công sản và công tác quản lý giá theo quy định của pháp luật.

02

Ông: Đoàn Văn Tuấn

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 

Email:

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt, được uỷ quyền chỉ đạo và điều hành các hoạt động chung trong phòng. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành công tác kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp; quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; công tác bán thanh lý, đấu giá thanh lý tài sản và tham gia công tác giải toả đền bù trong huyện theo đúng quy định của pháp luật.

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý về kinh tế HTX, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư về chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành./.